Vedtægter

 

LOVE for GIVE JAGTFORENING under DANMARKS JÆGERFORBUND
 
 
§ 1. Foreningens formål er: at søge vildtbestanden og fauna bevaret og forøget med alle hertil tjenlige midler, såsom udøvelse af hensynsfuld jagt, indførelse af særlige, forøgede fredningstider, anskaffelse af elvende vildt til blodfornyelse, vinterfodring, fjernelse af omstrejfende hunde og katte, bekæmpelse af krager og skader og andre for vildtet skadelige dyr, samarbejde med tilgrænsende jagtforeninger eller personer til fremme af vildtets sag, tilplantning af gamle mergelgrave o.l. til erstatning af remisser, såfremt sådanne ikke findes i fornøden mængde, forfølgelse af krybskytter, endvidere ved studiekredse, jægerkurser, flugtskydning m.v. at udvide kendskabet til jagtlovgivningen, vildtet, den sikkerhedsmæssige behandling af skydevåben m.v., og i øvrigt at overholde vedtægterne for Danmarks Jægerforbund.
 
§ 2. Enhver uberygtet person, med bopæl i gammel Give Kommune, kan blive ordinær medlem af Give Jagtforening. Enhver anden uberygtet person, medlem af en jagtforening under Danmarks Jægerforbund, kan blive ekstraordinære medlemmer af Give Jagtforening. Kun ordinære medlemmer kan blive garant for foreningens jagtleje, antal garanter er maksimum 50 medlemmer. Dog kan ekstraordinære medlemmer søge om garant status, såfremt det anførte maksimale antal garanter 50 ikke er opfyldt. Hvis flere er interesserede, skrives disse på venteliste og kan blive garant efter tur i nummerorden, ved naturlig afgang – dog har ordinære medlemmer fortrinsret. Anmodning  om medlemskab af Give Jagtforening skal godkendes af bestyrelsen. Såfremt medlemskab nægtes, skal spørgsmålet forelægges førstkommende generalforsamling til afgørelse. Udmeldelse af Give Jagtforening skal ske skriftligt til formanden inden første december til påfølgende januar. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s § 36-41. Eksklusionen skal således, for at få endelig gyldighed, godkendes af DJ´s hovedbestyrelse.
 
§ 3. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen Den årlige generalforsamling afholdes i februar måned, og indvarsles med 14 dages varsel i det lokale blad efter bestyrelsens bestemmelse, eller gennem foreningsmeddelelse i Danmarks Jægerforbundsblad. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af de ordinære medlemmer, dog mindst 5, skriftligt begærer det hos formanden, alt under indvarsling som foran nævnt. Enhver generalforsamlingsbeslutning træffes efter almindelig flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
17.3.2019 #1 - Foreningswebsite :: Vedtægter
givejagtforening.dk/om-foreningen/vedtaegter/ 2/3
 
§ 4.
 
På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen og 2 suppleanter for 1 år ad gangen, den skal bestå af mindst 3 medlemmer, som selv vælger sin formand og i øvrigt fordeler forretningerne mellem sig. Bestyrelsen fastsætter det årlige medlemskontingent under hensyntagen til det til enhver tid til Danmarks Jægerforbund pr. medlem gældende kontingent, og træffer bestemmelse om hvorledes foreningens pengemidler skal anvendes. På den ordinære generalforsamling væges tillige en reviser for 1 år ad gangen til at revidere regnskabet. Dette fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Suppleanter vælges når nuværende er brugt. Private pengesager/regnskaber må under ingen omstændigheder blandes med Give Jagtforenings pengesager/regnskaber.
 
§ 5.
 
Forslag til forandring i eller tillæg til lovene skal indgives til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen, på hvilken forslaget skal forelægges og må vedtages med 2/3 af stemmerne.
 
§ 6.
 
Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflertal. Kort forinden hver jagtsæsons begyndelse træffer bestyrelsen bestemmelser om ekstraordinære fredningstider for de forskellige vildtarter, hvilke bestemmelser som gældende for den kommende jagtsæson skal bekendtgøres på bedst mulig måde indenfor foreningens interesseområde. Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem af foreningen, dog at spørgsmålet om eksklusion forelægges generalforsamlingen til afgørelse.
 
§ 7.
 
Ethvert medlem af foreningen bør angive al ulovlig jagt, herunder jagt uden jagttegn, for bestyrelsen og være behjælpelig med at tilvejebringe de til sagens pådømmelse fornødne beviser.
 
§ 8.
 
Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, og medlemmerne har herved erhvervet alle de i Danmarks Jægerforbunds love og bestemmelser angivne medlemsrettigheder. Til Danmarks Jægerforbund indbetaler foreningen det til enhver tid af Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab fastsatte kontingent for lokalmedlemmer.
17.3.2019 #1 - Foreningswebsite :: Vedtægter
givejagtforening.dk/om-foreningen/vedtaegter/ 3/3
Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for lokalforeningens forpligtelser.
 
§ 9.
 
Passive medlemmer – såfremt sådanne optages – kan ikke udstyres med Danmarks Jægerforbunds medlemskort, ligesom de ikke kan erhverve de i § 8 omtalte rettigheder.
 
§ 10. Ved lokalforeningens ophør – bortset fra sammenslutning med andre lokalforeninger – forvaltes lokalforeningens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt af Danmarks Jægerforbund i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening i det pågældende område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Danmarks Jægerforbund, som skal anvende den til naturbevarende formål.
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. januar 2013

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/