LOVE

for

GIVE JAGTFORENING

under

DANMARKS JÆGERFORBUND

 

§ 1.

 

Foreningens navn er Give Jagtforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

Foreningens formål er: at øge vildtbestanden og fauna bevaret og forøget med alle hertil tjenlige midler, såsom udøvelse af hensynsfuld jagt, indførelse af særlige, forøgede fredningstider, anskaffelse af levende vildt til blodfornyelse, vinterfodring, bekæmpelse af krager og skader og andre for vildtet skadelige dyr, samarbejde med tilgrænsende jagtforeninger eller personer til fremme af vildtets, endvidere ved studiekredse, jægerkurser, m.v. at udvide kendskabet til jagtlovgivningen, vildtet, den sikkerhedsmæssige behandling af skydevåben m.v., og i øvrigt at overholde vedtægterne for Danmarks Jægerforbund.

 

§ 2.

Enhver uberygtet person kan søge om medlemskab af Give Jagtforening.

Medlemmer af Give jagtforening kan opnå garantmedlemskab ved at kontakte bestyrelsen.

Det maximale antal af garanter er 50. Hvis flere er interesserede, skrives disse på venteliste og kan blive garant efter tur i nummerorden, beboer i gl. Give kommune har fortrinsret.

Anmodning om medlemskab af Give Jagtforening skal godkendes af bestyrelsen. Såfremt medlemskab nægtes, skal spørgsmålet forelægges førstkommende generalforsamling til afgørelse.

Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent,
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.
Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af Fremmødte medlemmerne stemmer herfor. Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter §37.

Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

§ 3.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den årlige generalforsamling afholdes i februar måned, og indvarsles med minimum 14 dages varsel gennem foreningsmeddelelse på hjemmeside, nyhedsbrev eller i Danmarks Jægerforbundsblad med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af en revisor.

8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 30 Medlemmer skriftlig, overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilken sager, der ønskes behandlet, alt under indvarsling som foran nævnt. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger herefter. Enhver generalforsamlingsbeslutning træffes efter almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 4.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Hvert medlem har en stemme.

Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

På den ordinære generalforsamling vælges medlemmer til bestyrelsen for 3 år ad gangen og suppleant for 1 år ad gangen, hvis suppleanten træder ind i stedet for plusligt afgående medlem af bestyrelsen overtager suppleanten valgperioden fra det afgående bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer, som selv vælger sin formand og i øvrigt fordeler forretningerne mellem sig. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter det årlige medlemskontingent under hensyntagen til det til enhver tid til Danmarks Jægerforbund pr. medlem gældende kontingent, og træffer bestemmelse om hvorledes foreningens pengemidler skal anvendes.

På den ordinære generalforsamling vælges tillige en revisor for 1 år ad gangen til at revidere regnskabet. Dette fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Private pengesager/regnskaber må under ingen omstændigheder blandes med Give Jagtforenings pengesager/regnskaber.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer. Regnskabsåret er 01-02 til 31-01

 

§ 5.

Forslag til forandring i eller tillæg til vedtægterne samt andre forslag skal indgives til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer og andre indkomne forslag skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Øvrige forslag vedtages ved simpel stemmeflerhed.  

 

§ 6.

Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med almindeligt stemmeflertal.

Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 1 af 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Kort forinden hver jagtsæsons begyndelse træffer bestyrelsen bestemmelser om ekstraordinære fredningstider for de forskellige vildtarter, hvilke bestemmelser som gældende for den kommende jagtsæson skal bekendtgøres på bedst mulig måde indenfor foreningens interesseområde.

 

§ 7.

Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, og medlemmerne har herved erhvervet alle de i Danmarks Jægerforbunds love og bestemmelser angivne medlemsrettigheder.

Til Danmarks Jægerforbund indbetaler foreningen det til enhver tid af Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab fastsatte kontingent for lokalmedlemmer.

Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for lokalforeningens forpligtelser.

 

§ 8.

Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. § 4 gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.
Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

§ 9.

Ved lokalforeningens ophør – bortset fra sammenslutning med andre lokalforeninger – forvaltes lokalforeningens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt af Danmarks Jægerforbund i indtil fem år.

Stiftes en ny lokalforening i det pågældende område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening.

I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Danmarks Jægerforbund, som skal anvende den til naturbevarende formål.

 

§10

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden/næstformanden, sammen med et andet bestyrelsesmedlem.
Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

§ 11

Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 21/02 2023.

 dokument billed.jpg

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/